Усе запісы ўключаны ў электронны каталог ДУК “Лідская раённая бібліятэка імя Янкі Купалы”

 Бібліяграфія:

 1. Лидский замок // Регионы Беларуси. Гродненская область : энциклопедия / редкол. : В.В. Андриевич (гл. ред.) [и др.]. — Минск, 2014. — Т. 4. Кн. 2. — С. 30 – 31.
 2. Лідскі замак // Культура Беларусі : энцыклапедыя / рэдкал. : Т.У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2014. — Т. 5. — С. 85.
 3. Лідскі замак // Археалогiя Беларусi : энцыклапедыя : у 2 т. / рэдкал. : Т.У.Бялова ( гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск, 2011.  — Т. 2. — C. 15.
 4. Лидский замок // Туристские регионы Беларуси / редкол. : Г.П. Пашков [ и др. ] ; под общ. ред. И.И. Пирожника / худож. В. Терентьев, Ю. Тореев. — Минск , 2008. — C. 311—312.
 5. Лидский замок // Туристская энциклопедия Беларуси / редкол. : Г.П. Пашков [ и др. ] ; под общ. ред. И.И. Пирожника. —  Минск, 2007. — C. 288. 
 6. Ткачоў, М. Лідскі замак / М. Ткачоў // Вялікае княства Літоўскае : энцыклапедыя : у 2 т. — Мінск, 2007. — Т. 2.  —  C. 197—198.
 7. [Лідскі замак] // Археалогія Беларусі : у 4 т. Т.4 : Помнікі ХІУ-ХУІІІ стст. — Мінск, 2001. — C. 68, 74, 75, 95, 257, 265, 267, 271, 273, 276, 281, 294, 296, 298, 299, 311, 313, 316—318, 320, 321, 323, 325, 326, 329, 330,  333, 335, 342, 344, 346, 354, 373, 374, 376.
 8. Лідскі замак //  Беларуская энцыклапедыя — Мінск, 1999. — Т. 9. —  C. 250.
 9. Лідскі замак // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. — Мінск, 1997. — Т.4. — C. 363—364.
 10. [Лідскі замак] // Беларусы : у 8 т. Т. 2 : Дойлідства / А.І. Лакотка. — Мінск, 1997. —  C. 117.
 11. Лідскі замак // Беларусь : энцыкл. даведнік. — Мінск, 1995. —  C. 425—426.
 12. Лідскі замак // Архітэктура Беларусі : энцыкл. даведнік. — Мінск, 1993. —  C. 263
 13. Лідскі замак // Археалогія і нумізматыка Беларусі : энцыклапедыя. —Мінск, 1993. — C. 368—369.
 14. [Замак у Лідзе] // Гісторыя беларускага мастацтва : у 6 т. — Мінск, 1987. — Т. 1. —  С. 131—134.
 15. Лідскі замак // Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі. — Мінск, 1986. — Т. 3. — C.254.
 16. Лідскі замак // Архітэктура Беларусі. — Мінск, 1982. — C. 123.
 17. Лидский замок // Белорусская ССР : краткая энциклопедия. — Минск, 1981. —  Т. 4. — C. 311.
 18. Рэшткі замка [Лідскага замка] // Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гродзенская вобласць. — Мінск, 1986. — C. 236—237.
 19. Лідскі замак // Беларуская савецкая энцыклапедыя. — Мінск, 1972. — Т. 6. —  C. 365.

 Асобна выдадзеныя дакументы:

 1. Лида : город древний и молодой : [туристический справочник] / ред. Н. Плыткевич ; текст В. Сливкина. — Минск : УП «РИФТУР», 2010. —  21 с.
 2. Лида и Лидский район. — Минск : УП «Национальное агенство по туризму», 2010
 3. Лида: [Лидский замок]. — [Б. м. : б. и., 2011?]. — 1 л. склад.
 4. Лида: [Лидский замок] : [цветная открытка] / фото В. Янцевича. — [Б. м. : б. и., 2010?]. — 1 л.
 5. Лидскому замку – 675 : [табель-календарь] / фото В. Янцевича. — [Б. м. : б. и., 1998]. — 1 л.
 6. Лидскому замку 675 : [календарь на 1998 год] / фото В. Янцевича. — [Б. м. : б. и., 1997].
 7. Ярмонт, Е. В тени замка Гедимина / Е. Ярмонт. — Гродно, 1995. — 176 с.
 8. Трусаў, А. Старадаўніх муроў адраджэнне : мінулае і сучаснасць Лідскага замка. —  Мінск, 1990. —  79 с.

 Артыкулы з кніг: 

 1. Лидский замок : вчера и сегодня // Гродненщина на пути созидания и развития = Grodno region on the way of creation and development : фотоальбом / сост. : О.С. Нагорнева, М.Н. Исаченко ; ред. кол. : В.В. Кравцов [и др.]. — Минск, 2016. — С. 153.
 2. Лидский замок; г.Лида Гродненской области / фото // Беларусь замковая = Belarus — the land of castles : [книга-фотоальбом / сост.: О.Д. Баженова, Т.В. Белова]. — Минск, 2015. — С. 96—119.
 3. Хранители западных рубежей : Гродненский и Лидский замки / Ирина Шумская ; фото // Шумская, И. Шедевры нашей старины / Ирина Шумская ; под общей ред. А.Е. Тараса. — Минск, 2014. — С. 19—28.
 4. Страницы истории // Концепция стратегии устойчивого развития города Лиды и Лидского района / Л.И. Мастюгин [и др.]. Минск, 2014. С. 1011.
 5. Лидский замок // Мотульский, Р.С. Из прошлого в будущее. Библиотеки Беларуси / Р.С. Мотульский. — Минск, 2011. — Ч. 1. — C. 34.
 6. Замак : [помнік архітэктуры ХІV стагоддзя ў Лідзе] //Дзяржаўны спiс гiсторыка-культурных каштоўнасцей Рэспублiкi Беларусь / склад. : В.Я. Абламскі, І.М. Чарняўскі, Ю.А. Барысюк. — Мінск, 2009. C. 384—385.
 7. История замка (по материалам М. Ткачева) //  Татаринов, Ю.А. Города Беларуси. Гродненщина / Юрий Татаринов. — Минск, 2009. — C. 59—61.
 8. Алексеев, А. Лидский замок / Александр Алексеев // Наследие Беларуси = HERITAGE OF BELARUS / Александр Алексеев, Олег Лукашевич. — Мінск, 2006. — С. 182—183.
 9. Ткачев, М.А. Лидский замок / М.А. Ткачев // Замки Беларуси / М.А. Ткачев. — 2-е изд. —  Минск. : Беларусь, 2005. —  C. 32—38.
 10. [Сосны ля Лідскага замка] // Легенды і паданні. —  Мінск, 2005. — C. 355. 
 11. В гостях у Лиды : [Лидский замок] // Лида и окрестности : справочник туриста. — Минск : Рифтур, 2005. — С. 4—11.
 12. Замкі-кастэлі // Архітэктура Беларусі : нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскам і еўрапейскім кантэксце / А.І. Лакотка. — Мінск, 2005. — Т. 1. — C. 352—359.
 13. Развалины Лидского замка // Белоруссия и Литва. Исторические судьбы Северо-Западного края. — Минск, 2004. — C. 129.
 14. Слiўкiн, В.В. Узлёт і падзенне Лідскага замка / В. Сліўкін // Памяць : Гiст.-дак. хронiка Лiды i Лiд. р-на. — Мінск, 2004. — C. 45—46.
 15. Драздовiч, Я. З альбома «Лідскі замак» (150-153) // Язэп Драздовіч : альбом-манаграфія / уклад. Мікола Купава ; рэц. В. Шматаў. — Мінск, 2002. — C. 82—83.
 16. Ткачев, М.А. Лидский замок / М.А. Ткачев // Замки Беларуси / М.А. Ткачев. — Минск, 2002. —  C. 32—38.
 17. Ліда // Вайцяховіч, З. Краіна замкаў, альбо Беларусь на старажытным малюнку / З. Вайцяховіч. — Мінск, 1997. — C. 34—35.
 18. Лідскі замак // Гісторыя горада Ліды : бібл. паказ. літ. — Гродна, 1997. — С. 31 —33.
 19. Логаш, У. Аднаўленне Лідскага замка — помніка архітэктуры і гісторыі 14 стагоддзя / У. Логаш // Наш радавод. — Ліда, 1994. — Кн. 6. — C. 135—139.
 20. Кулеш, А. Руіны старажытнага замку // А.Ф. Кулеш // Горад Лiда : гiсторыя, легенды, факты / А.Ф. Кулеш. — Ліда, 1994. —  C. 71—73.
 21. Шчакацiхiн, М. Замкі ў Навагрудку, Крэве, Лідзе / М. Шчакаціхін //  Нарысы з гісторыі беларускага мастацтва / М. Шчакаціхін. — Мінск, 1993. — Т. 1. — C. 145—150.
 22. Трусаў, А.А. Беларускае кафлярства : [раскопкі ў лідскіма замку] / А.А.Трусаў. — Мінск, 1993. — С. 11, 19, 26—27.
 23. Трусаў, А. Архелагічнае вывучэнне Лідскага замка і г. Ліды / Алег Трусаў // З глыбі вякоў. Наш край : гіст.-культурал. зборнік — Мінск, 1992. — C. 83—96.
 24. Трусаў, А. Мураваная варта / А. Трусаў // Старонкі мураванай кнігі / А. Трусаў. — Мінск, 1990. — C. 51—60.
 25. Трусаў, А. Тыпалогія і храналогія лідскай кафлі / А.А. Трусаў, У.В. Угрыновіч // Помнікі мастацкай культуры Беларусі : новыя даследванні. — Мінск, 1989. — С. 74.
 26. Трусов, О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии XI-XVII вв. Архитектурно-археологический анализ / Олег Трусов. — Минск : Наука и техника, 1988. — 159 с.
 27. Ткачов, М. Лидский замок / М. Ткачов // Замки Белоруссии / М. Ткачов. — Минск, 1987. — C. 35—41.
 28.  Чантурия, В. Крепость в Лиде / В.А. Чантурия // История архитектуры Белоруссии / В.А. Чантурия. — Минск, 1985. — Т. 1. — C. 60—63. 
 29.  Зданович, Н. О некоторых видах неполивной посуды окислительного обжига Лидского замка / Н. Зданович //  Древнерусское государство и славяне : материалы симпозиума, посвящ. 1500-летию Киева. — Минск, 1983. — C. 98—99.
 30.  Чантурия, В. [Крепость или замок. Лида] / В. Чантурия // Архитектурные памятники Белоруссии / В. Чантурия. — Минск, 1982. — C. 153—154.
 31. Багласов, С.Г. Историко-архитектурные исследования и реставрация Лидского замка / С.Г. Багласов, О.А. Трусов // Вопросы архитектуры Лит. ССР, 1981. — Вып. VII
 32. Трусов, О. Раскопки в Лидском замке / О. Трусов // Археологические открытия 1978 года. — Москва, 1979. —  C. 446—447.
 33. Ткачоў, М. Замкі-кастэлі / М. Ткачоў // Абарончыя збудаванні заходніх зямель Беларусі ХІІІ-ХУІІІ стст. / М. Ткачоў. — Мінск, 1978. — C. 26—39.
 34. Чантурия, В. Крепость в Лиде / В. Чантурия // История архитектуры Белоруссии / В. Чантурия. — Минск, 1977. — C. 55, 58, 59.
 35. Ткачоў, М. Лідскі замак / М. Ткачоў // Замкі Беларусі / М. Ткачоў. —  Мінск, 1977. — C. 27—31.
 36. Дорошевич, Э Лидский замок / Э. Дорошевич, В. Конон // Очерк истории эстетической мысли Белоруссии / Э. Дорошевич. — Москва, 1972. — C. 44.
 37. Чантурия, В. Крепость / В. Чантурия // Памятники зодчества Белоруссии / В. Чантурия. — Минск, 1969. — C. 74—76.
 38. Чантурия, В. Крепость в Лиде / В. Чантурия // История архитектуры Белоруссии / В. Чантурия. — Минск, 1969. — C. 35—37.
 39. Лідскае замчышча : [фота] //  Між тых палёў… —  Мінск, 1968. — C. 49.
 40. Руины Лидской крепости // По дорогам времени. Исторические памятники Белоруссии. — Минск, 1966. — C. 13.
 41. Лидский замок //  Гродненский государственный историко-археологический музей. Путеводитель по залам. — Минск, 1963. — C. 28.
 42. Егоров, Ю. Градостроительство Белоруссии / Ю. Егоров. — Москва, 1954. — С. 24-26.
 43. Шимелевич, М. Город Лида и Лидский замок / М. Шимелевич //  Виленский календарь. — Вильно, 1906. — C. 3.
 44. Chawanski, I.A. Zamki u Lidze I Mednikach / I.A. Chawanski // Kraj. — 1904. — S. 5.
 45. Narbutt, T. Dzieje narodu litewskiego / T. Narbutt. — Wilno, 1839. — T. 5. — S. 482, 513.
 46.  Narbutt, T. Dzieje narodu litewskiego / T. Narbutt. — Wilno, 1839. — 3. — S. 1—5.
 47.  Balinski, Lipinski Starozytna polska / Balinski, Lipinski. — Warczawa, 1846. — 3. — S. 253—254.

Артыкулы з газет і часопісаў: 

 1. Краснодубская, Л. Лидский замок — жемчужина нашего края : стихотворение / Людмила Краснодубская // Лідская газета. — 2018. — 8 лістапада. — С. 11.
 2. Русілевіч, В. Звяртаючыся да былога, шукаючы новае : пытанню рэстаўрацыі паўднёва-заходней вежы Лідскага замка быў прысвечаны   круглы стол з удзелам вядомага беларускага археолага Алега Трусава / Вікторыя Русілевіч // Лідская газета. — 2018. — 17 кастрычніка. — С. 12.
 3. Медуніца, С. Водная абарона замка : гісторыя Лідскага замка / Святлана Медуніца // Лідская газета. — 2018. — 5 верасня. — С. 7.
 4. Бибикова, А. На рыцарском турнире, на княжеском пиру : в обновленном Лидском замке туристы примеряют доспехи и посвящаются      в рыцари / Алла Бибикова // Гродзенская праўда. — 2018. — 13 чэрвеня. — С. 8—9. 
 5. Кондратьева, Т. Ария каменного гостя / Татьяна Кондратьева // Рэспубліка. — 2018. — 10 сакавіка. — С. 1, 9. 
 6. Антонова, О. В Лидском замке состоялось торжественное открытие башни Витовта / Ольга Антонова // Лідская газета. — 2017. — 23 снежня. — С. 1, 8.
 7. Драб, А. Лидский замок — музейный комплекс с интерактивными программами / Анна Драб, Анна Некрашевич, бесед. Ольга Антонова // Лідская газета. — 2017. — 20 снежня. — С. 6
 8. Веселуха, А. Новинки для башни Витовта / Екатерина Веселуха // Лідская газета. — 2017. — 28 чэрвеня. — С. 5.
 9. Ушкевіч, М. Спадчына. Перыяд рэнесансу / Маргарыта Ушкевіч // Звязда. — 2017. — 6 снежня. — С. 4.
 10. Кондратьева, Т. Выдержка Лидской крепости / Татьяна Кондратьева // Рэспубліка. — 2017. — 2 снежня. — С. 7.
 11. Лаўрэш, Л. Л. Лідскі замак у 1891-1939 гг. / Леанід Лаўрэш // Лідская газета. — 11 мая. — С. 17.
 12. Янчевская, Ж. Путешествие в средневековье / Жанна Янчевская, Екатерина Веселуха // Гродзенская праўда. — 2016. — 30 лістапада. — С. 10.
 13. Васілеўская, Н. Лідскі замак : гісторыя і сучаснасць / Наталля Васілеўская // Принеманские вести. — 2016. — 4 февраля (№ 5). — С. 10.
 14. Мацулевіч, А. Рэжысёр Ірына Волах : «Ваш горад варты асобнага цыкла дакументальных фільмаў» / Аляксандр Мацулевіч // Лідская газета. — 2016. — 3 лютага. — С. 8.
 15. Задарожная, П. Рэканструкцыя Лідскага замка прадоўжыцца / Паліна Задарожная // Лідская газета. — 2016. — 3 лютага. — С. 8.
 16. “Дорогой королей” // Беларускі час. — 2015. — № 9. — С. 12.
 17. Бічэль, Д. Лідскі замак : верш / Данута Бічэль // Лідская газета. —2015. — 2 верасня. — С. 17.
 18. Канторович, С Я бродил по Лидскому замку… : стихотворение / Семен Канторович // Лідская газета. — 2015. — 2 верасня. — С. 17.
 19. Рэлікоўская, Г Лідскі замак : верш / Ганна Рэлікоўская // Лідская газета. — 2015. — 17 ліпеня. — С. 17.
 20. Хлыстун, Л. Уходим в лето / Лилия Хлыстун // Советская Белоруссия. — 2015. — 28 мая. — С. 4.
 21. Мацулевич, А. Той ночью в замке ожила история / А. Мацулевич // Лiдская газета. — 2014. — 22 мая. — C. 15.
 22. Лукьянец, Е. Войти в Лидский замок можно будет через “княжеские ворота” / Е. Лукьянец //  Лiдская газета. —  2014. — 24 красавіка. —  C. 4.
 23. Зайченко, Н. И за тридевять земель не надо ехать / Н. Зайченко //                                                    Народная газета. — 2014. — 23 красавіка. —  C. 5.
 24. Новицкая, А.В. К вопросу о музеефикации дворцово-парковых и замковых комплексов Республики Беларусь (1991 — 2013) / А.В. Новицкая // Веснік БДУ. Сер. 3, Гісторыя, эканоміка, права. — 2014. — № 3. — С. 41—45.
 25. Плавинский, В.А. К вопросу о контактах населения территории Беларуси с крестоносцами (в контексте археологических данных) / В.А. Плавинский // Веснік БДУ. Сер. 3, Гісторыя, эканоміка, права. — 2014. — № 3. — С. 3—7.
 26. Богатова, В. Реконструкция Лидского замка: процесс идёт / В. Богатова // Принеманские вести. — 2014. — 6 марта. — C. 6.
 27. Лаўрэш, Л Ліда ў 1936-1939 гг. у люстэрку прэсы / Леанід Лаўрэш // Лідскі Летапісец. — 2014. — № 2. — С. 25-93.
 28. Лаўрэш, Л Лідчына да 1914 г. у люстэрку прэсы / Леанід Лаўрэш // Лідскі Летапісец. — 2014. — № 1. — С. 30—58.
 29. Иода, Н. По Лидскому замку с аудиогидом / Н. Иода //  Аргументы и факты. — 2013. — 20 ноября (№47). — C. 40.
 30. Семенова, Е. Замок древний и обновленный / Е. Семенова // Народная газета. —2013. — 19 лістапада. — С. 6.
 31. Чаровская, К. Старые стены и новый лад / К. Чаровская //  Советская Белоруссия. — 2013. — 7 сентября. — C. 5.
 32. Разумная, Г. Отпуск без правил / Г. Разумная // Народная газета. — 2013. — 13 ліпеня. — C. 15. 
 33. Кузнеченкова, Т. На свадьбу короля! / Т. Кузнеченкова // Гродзенская праўда. — 2013. — 13 ліпеня. — C. 4. 
 34. Рагiн, Я. Не квасам адзіным: праекты — ёсць, а фінансы? / Я. Рагін // Культура. — 2013. — 18 мая (№20). —  C. 10. 
 35. Лаўрэш, Л. Горад на старых выявах / Леанід Лаўрэш // Лiдская газета. — 2013. — 18 красавіка. — C. 7. 
 36. Лаўрэш, Л. Ліда на старых выявах / Леанід Лаўрэш // Лiдская газета. — 2013. — 5 студзеня, 12 сакавіка. — С. 5.
 37. Шукевiч, В. Разваліны замка ў Лідзе / В. Шукевіч // Лiдскi Летапiсец. — 2013. — №  — C. 39
 38. Аникевич, И. В камеру пыток — в Лидский замок / И. Аникевич // Гродзенская праўда. — 2013. — 23 студзеня. — C. 20.
 39. Слiўкiн, В. Рамонты і рэстаўрацыйныя работы ў Лідскім замку ў пачатку ХХ стагоддзя / В. Сліўкін // Лiдскi Летапiсец. — 2013. — № 1. — C. 34—38.
 40. Лаўрэш, Л. Ліда на старых выявах. Замак напачатку ХХ ст. / Леанід Лаўрэш // Лiдская газета. — 2012. — 15 снежня. — C. 5.
 41. Князева, Ю. Добро пожаловать… в камеру пыток! / Ю. Князева // Принеманские вести. — 2012. — 15 ноября (№ 46). — C. 3.
 42. Лаўрэш, Л. Ліда на старых выявах / Леанід Лаўрэш // Лiдская газета. — 2012. — 1 лістапада. — C. 7.
 43. Корбут, В. Башни достанут из-под земли / В. Корбут // Советская Белоруссия. — 2012. — 17 октября. — С. 5.
 44. Пракопчык, Б. У Лідскі замак — усёй сям’ёй / Б. Пракопчык // Звязда. — 2012. — 12 ліпеня. — C. 8. 
 45. Яхантава, В. Лідскі замак напаўняецца жыццём / В. Яхантава // Лiдская газета. —2012. — 26 красавіка. — C. 4.
 46. Бяганская, А. Архітэктурныя зоркі на нацыянальным ландшафце / А. Бяганская //  Веды. — 2012. — 20 лютага. — C. 5.
 47. Соленков, А. В госпрограмме «Замки Беларуси» — и наша достопримечательность / А. Соленков // Лiдская газета. — 2012. — 16 лютага. — C. 1.
 48. Жилинская, Т. Лидский замок включен в программу / Т. Жилинская //  Принеманские вести. — 2012. — 9 февраля (№ 6). — C. 8.
 49. Мацулевич, А. И будет в суетливом мегалолисе им сниться пир старинный при свечах… / А. Мацулевич // Лiдская газета. — 2012. — 12 студзеня. — C. 4.
 50. Осипов, М. Тебя назвали именем девичьим… / М. Осипов // Народная газета. — 2011. — 29 лістапада. — C. 3. 
 51. Данилов, А. Замок на берегу Лидеи / Андрей Данилов ; фото //  Белорусская военная газета. — 2011. — 9 августа. — C. 8.
 52. Гусева, Е. “Гламурный блеск” Лидского замка / Екатерина Гусева ; фото //  Туризм и отдых. — 2011. — 28 июля. — C. 23.
 53. Богатова, В. Будущее Лидского замка… / В. Богатова //  Принеманские вести. — 2011. — 7 июля (№ 27). — C. 2.
 54. Мiнкевiч, Л. ЦУДоўныя шчасліўчыкі / Л. Мінкевіч //  Народная газета. — 2011. — 4 чэрвеня. — C. 4, 13.
 55. Мацулевич, А. Фотовыставка в замковой башне / А. Мацулевич // Лiдская газета. — 2011. — 12 мая. —  C. 5.
 56. Кудряшова, Т. Ожерелье для Лиды от князя Гедимина / Т. Кудряшова, Е. Серафинович, С. Толмачева // Лiдская газета. — 2011. — 12 мая. — C. 2.
 57. Гаврицкий, С. ЗАмок снял замОк / С. Гаврицкий //  Гродзенская праўда. — 2011. — 27 красавіка. — C. 10.
 58. Грыб, С. Старажытная Ліда / Сяргей Грыб // Перамога (Дзятлаўскi раён). — 2011. — 13 красавіка. — C. 5.
 59. Коминч, С. Золотое кольцо Лидчины / С. Коминч // Лiдская газета. — 2011. — 12 красавіка. — С. 3.
 60. Доргой королевских замков //  Гродзенская праўда. — 2011. — 9 красавіка. — C. 4.
 61. Пинчук, Е. Лидский замок. Новая версия / Е. Пинчук // Аргументы и факты. — 2011. — 6 апреля (№ 14). — C. 16. 
 62. З раскопкаў у Лідскім замку // Наша слова. — 2011. — № 19. — С. 3.
 63. Логаш, У. Ратушныя функцыі Лідскага замка? / У. Логаш //  Звязда. — 2011. — 26 сакавіка. —  C. 4.
 64. Кудряшова, Т. Опять ветер перемен в Лидском дворе / Т. Кудряшова // Лiдская газета. — 2011. — 26 сакавіка. — C. 2.
 65. Журавлева, П. Лидский замок станет деревянным / Полина Журавлева //  Вечерний Гродно. — 2011. — 23 марта. — C. 34.
 66. Новицкая, Л. Построенное остается / Л. Новицкая // Рэспублiка. — 2011. — 3 сакавіка. — С. 5.
 67. Серафинович, Е. В Лидском замке найдены боеприпасы / Е. Серафинович // Лiдская газета. — 2011. — 1 лютага. — C. 1.
 68. Трусаў, А. Што робяць з Лідскім замкам? / А. Трусаў // Новы Час. — 2011. — 28 студзеня (№ 4). — C. 32.
 69. Кудряшова, Т. Выдержат стены замка и атаку слухов / Т. Кудряшова // Лiдская газета. — 2011. — 13 студзеня. — C. 2.
 70. Кудряшова, Т. Памятник истории, а не детальная копия / Т. Кудряшова // Лiдская газета. — 2011. — 4 студзеня. — C. 2.
 71. Свiрын, I. “Легітымізаваць” стылізацыю ў кастэлі / І. Свірын // Культура. — 2011. — №3. — C. 4.
 72. Белохвостик, Н. В Беларуси восстановят два десятка замков / Н. Белохвостик //  Комсомольская правда. — 2010. — 18 декабря. —  C. 4.
 73. Лабадзенка, Г. Чаму пасярод Лідскага замка будуюць немаведама што? / Глеб Лабадзенка // Звязда. — 2010. — 11 снежня. — C. 14.
 74. Казакевич, М. Время призвало собрать камни / М. Казакевич //  Лiдская газета. — 2010. — 25 лістапада. — C. 4. 
 75. Да 420-годдзя герба Ліды // Наша слова. — 2010. — 27 кастрычніка (№ 43). — C. 4.
 76. Гамзовіч, Р. Зямля замкаў / Р. Гамзовіч // Алеся. — 2010. — № 10. — C. 32-33. 
 77. Пинчук, Е. Из Лиды в Средневековье / Е. Пинчук // Аргументы и факты. — 2010. —№ 42. — C. 20. 
 78. Жилинская, Т. Скрестились мечи разных стран в Лидском замке / Т. Жилинская //  Принеманские вести. — 2010. — 7 октября (№ 40). — C.6. 
 79. Кудряшова, Т. Рыцари возвращаются в замок / Т. Кудряшова // Лiдская газета (спецыяльны выпуск «Дажынкi-2010»). — 2010. — C. 13. 
 80. Гусева, Е. Черной Дамы из Несвижа боялись даже немцы / Екатерина Гусева ; фото Игоря Пешехонова //  Комсомольская правда. — 2010. — 17 июня. — C. 14. 
 81. Знойдзена каля Лідскага замка // Наша слова. — 2010. — 16 чэрвеня. — C. 3.
 82. Лабадзенка, Г. Якія будынкі ў Беларусі самыя старыя? / Глеб Лабадзенка ; фота аўтара і А. Дыбоўскага // Звязда. — 2010. — 8 чэрвеня. — C.1, 6.
 83. Кишик, Ю. Лида-2010: преемственность архитектурных свершений / Юрий Кишик //  Архитектура и строительство. — 2010. — № 6. — C. 6—26.
 84. Полосмак, А. Замок под замком / Александр Полосмак // Советская Белоруссия. — 2010. — 10 апреля. — C. 4. 
 85. Вашкевич, А. Замок штурмуют… строители / А. Вашкевич //  Гродзенская праўда. — 2010. — 7 красавіка. — С. 3.
 86. Жилевич, А. Замок города Лида / А. Жилевич // Пазашкольнае выхаванне. — 2010. — №3. — C. 21-22. 
 87. Жилевич, А. Старинные замки Гродненщины / А. Жилевич // Пазашкольнае выхаванне. — 2010. — №3. — C. 17-25.
 88. Рудкоўскi, А. У гармоніі старажытнасці і сучаснасці / А. Рудкоўскі // Народная газета. — 2010. — 13 студзеня. — С. 5.
 89. Лабадзенка, Г. У двары Лідскага замка збудуюць трохпавярховы бетонны дом / Глеб Лабадзенка // Звязда. — 2010. — 5 студзеня. — С. 3.
 90. Логаш, У. Як нараджалася і выспявала ідэя аднаўлення Лідскага замка / У. Логаш //  Принеманские вести. — 2009. — 10 декабря (№ 49). — С. 8. 
 91. Бибикова, А. Там, где жил Гедимин А. А. Бибикова //  Гродзенская праўда. — 2009. — 28 лістапада. — C. 3.
 92. Логаш, У. Як нараджалася і выспявала ідэя аднаўлення Лідскага замка / У. Логаш //  Наша слова. — 2009. — 14 кастрычніка (№ 41). — С.4
 93. Беражны, Д. Краіна замкаў аднаўляецца / Дзмітрый Беражны // Лiтаратура i мастацтва. —  2009. — 9 кастрычніка. — C. 16.
 94. Ануфриева, О. Победный марш, или Замок в осаде строителей / О. Ануфриева //  Беларускi час. — 2009. — № 30. — C. 27.
 95. Баранец, Н. «Музейнае заданне» Лідскага кастэля / Н. Баранец ; гутарыла Н. Кірпічэнкава // Культура. — 2009. — № 29. — C. 4. 
 96. Токаревич, Т. Лидский замок / Т. Токаревич //  Юстыцыя Беларусi. — 2009. — № 8. — C. 78—79.
 97. Рудковский, А. Ожерелье от князя Гедимина / А. Рудковский, М. Прупас // Народная газета. — 2009. — 12 жніўня. — С. 5.
 98. Кудрашова, Т. Лідскі замак абаранілі, наперадзе – Грунвальд / Т. Кудрашова // Лiдская газета. — 2009. — 28 ліпеня. — C. 6.
 99. Орехво, Е. Днями в замок заходят строители / Е. Орехво // Лiдская газета. — 2009. — 27 чэрвеня. — C. 1.
 100. Яхонтова, О. Заслушался замок музыкой Листа… / О. Яхонтова // Лiдская газета. — 2009. — 25 чэрвеня. — C. 4.
 101. Миковоз, Я. Дворцовый переворот в Лидском замке / Я. Миковоз ; бесед. Т Кудряшова // Гродзенская праўда. — 2009. — 10 чэрвеня. — С. 4.
 102. Костин, А. Казнить нельзя помиловать / А. Костин // Лiдская газета. — 2009. —9 чэрвеня. — C. 5.
 103. Новицкая, Л. Если бы камни могли говорить… / Л. Новицкая ; фото // Рэспублiка. — 2009. -— 2 чэрвеня. — C. 4.
 104. Метельская, И. Анимация по-белорусски / Ирина Метельская ; фото // Путешественник. — 2009. —  6—27 марта. — C.5.
 105. Новицкая, Л. Дворец, музей, замок… / Л. Новицкая, Е. Шрубейко // Рэспублiка. — 2009. — 6 лютага. — С. 4.
 106. Трусаў, А. Мінулае і сучаснасць Лідскага замка / А. Трусаў // Беларускi гiстарычны часопiс. — 2008. — № 6. — C. 21—33.
 107. Ракуць, В. Старажытныя замкі Гродзеншчыны / В. Ракуць // Беларускi гiстарычны часопiс. — 2008. — № 6. — C. 57—63.
 108. Бiчэль, Д. Што ж спрадвеку тварылася…/ Д. Бічэль // Полымя. — 2008. — № 3. — вокл.
 109. Слiўкiн, В. Лідскі замак : выдумкі і міфы / В. Сліўкін // Лiдскi летапiсец. —  2008. — № 3-4 (43-44). — C. 38-48.
 110. Шымялевiч, М. Горад Ліда і Лідскі замак / М. Шымялевіч // Лiдскi летапiсец. — 2008. — № 2 (42). —  C. 20—27.
 111. Ивановский, К. У замка князя Гедимина / К. Ивановский // BY. Вокруг света в Беларусь. — 2008. — № 1. — C. 16—25.
 112. Лідчына ў кнізе П.М. Бацюшкава “Белоруссия и Литва” // Лiдскi Летапiсец. — 2007. —  № 3-4. — C. 46—47.
 113. Трусаў, А. Мінулае і сучаснасць Лідскага замка / А. Трусаў // Лiдскi Летапiсец. — 2007. — № 2. — C. 14—29.
 114. Суднiк, С. Фэст рыцарскіх баёў у Лідзе 19-20 траўня 2007 г. / С. Суднік // Лiдскi Летапiсец. — 2007. — № 2. — C. 30—34.
 115. Слiўкiн, В. Будаўніцтва Лідскага замка і ўладкаванне прылеглай тэрыторыі (14-15 стагоддзі) / В. Сліўкін // Лiдскi Летапiсец. — 2007. — № 4. — C. 36—41.
 116. Кулеш, А. Город, легендой овеянный = Town with legends / А. Кулеш // Горизонты = Horizons. — 2006. — № 1. — C. 3—27.
 117. Ганецкая, I. Каменная варта / І. Ганецкая // Мастацтва. — 2006. — № 5. — C. 10-11.
 118. Карбоўскi, С. Лідскі замак / С. Карбоўскі // Бярозка. — 2005. — № 11. — C. 11—12.
 119. Суднiк, С. Лідскі замак : верш / Станіслаў Суднік // Лiдскi Летапiсец. — 2005. — № 4. — вокл.
 120. “»Замак Гедзіміна” //  Лiдскi Летапiсец. — 2005. — № 3. — C. 20—27.
 121. Яны адкапалі гісторыю Ліды : [выст. “Таямніцы Лідскага замка” у гіст.-маст. музеі] // Лідскі Летапісец. — 2002. — № 1. — С. 1.
 122. Цадко, В. Лідскі замак : дыдакт. матэрыял / В. Цадко // Роднае слова. — 2001. — № 1. — С. 56—58.
 123. Габрусь, Т. Замак на рэчцы Лідзея / Т. Габрусь // Роднае слова. — 2001. — № 1. — С. 93—95.
 124. Мяцельская, Н. Замак у Лідзе / Н. Мяцельская // Колокола времён. — 2001. — № 1. — С. 14—16.
 125. Трусаў, А. Лідскі замак : [гістарычны лёс і архіт. адметн.] / А. Трусаў // Бярозка. — 2001. — № 5. — С. 24—25.
 126. Баранникова, С. Если б замки могли говорить… : [Лидский замок] / С. Баранникова // Служба спасения. — 2000. — № 3. — С. 50—51.
 127. Віцьбіч, Ю. Горад ільва, а ня князёўны Ліды / Ю. Віцьбічь // Спадчына. — 2000. — № 5-6. — С. 191—195.
 128. Лідскі замак / фота У. Гузоўскага // Пачатковая школа. — 2000. — № 7. — С. 1(вокл.)
 129. Замкі агульнадзяржаўнага прызначэння : Лідскі замак / Помнікі дойлідства на Беларусі : бібліягр. спіс // Новыя кнігі. — 1999. — № 11. — С. 3-6.
 130. Лідскі замак : фота // Пралеска. — 1998. — № 11. — 1-ая стар. вокл.
 131. Сліўкін, В. Развагі пра Лідзкі замак / В. Сліўкін // Лідскі Летапісец. — 1997. — № 2. — С. 10—15.
 132. Лидский замок // ОНИКС. — 1997. — № 2. — С. 6—7.
 133. Клімковіч, С. Калі б камні маглі гаварыць : [Лідскі замак і герб] / С. Клімковіч // Пачатковая школа. — 1995. — № 4. — С. 28.
 134. Логаш, У. Вяртанне Лідскага замку : [даследванні] / У. Логаш // Пагоня. — 1995. — № 10. — С. 5.
 135. Краўцэвіч, А. Знаходкі ў Лідскім замку / А. Краўцэвіч, А. Трусаў // Спадчына. — 1991. — № 5. — С. 57—61.
 136. Ганецкая, І. Вытокі беларускага фаянсу / І. Ганецкая, А. Здановіч, А. Трусаў // Мастацтва Беларусі. — 1988. — № 6. — С. 58—61.
 137. Трусаў, А. Лідскі замак / А. Трусаў // Мастацтва Беларусі. — 1987. — № 1. — С. 47—48.
 138. Трусаў, А.А. Металічныя вырабы з раскопак Лідскага і Мірскага замкаў (XIV-XVIII ст.ст.) / А.А. Трусаў // Весці АН БССР. Серыя грамадскіх навук. — 1987. — № 4. — С. 73—83.
 139. Трусаў, А.А. Беларуская чарапіца : [з Лідскага замку] / А.А. Трусаў // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. —1983. — № 1. — С. 30—32.
 140. Трусаў, А.А. Зброя Лідскага замка / А.А. Трусаў // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1980. — № 2. — С. 26.
 141. Чапля, Я. Экскурсія з будучыні ў мінулае / Я. Чапля // Беларусь. — 1979. — № 6. — С. 24.
 142. Трусаў, А.А. Архітэктурна-археалагічнае даследванне Лідскага замка / А.А. Трусаў // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі. — 1979. — № 4. — С. 16—19.
 143. Ткачоў, М. Лідскі замак / М. Ткачоў //  Помнiкi гiсторыi i культуры Беларусi. —1971. — № 2. — С. 13—18.
 144. Палеес, А. Архітэктурныя помнікі Беларусі / А. Палеес //  Беларусь. —  1947. — № 10. — С. 8.
 145. Литвинович, И. Лидский замок [1323] / И. Литвинович // Вестник знания. — 1910. — № 3. — С. 68—69.
Рэсурсы Інтэрнэту:
1.  Лидский замок : история и современность // BelVisit.com (Достопримечательности Беларуси. Путешествуем с любовью) : [Электронный ресурс] . — Режим доступа : https://belvisit.com/lidskij-zamok.html. — Дата доступа : 29.09.2016.
2. Лидский замок // Википедия : [Электронный ресурс] . — Режим доступа : https://ru.wikipedia.org/wiki/Лидский_замок. — Дата доступа : 13.08.2016.
3.  Лидский замок // BelarusGid (достопримечательности Беларуси) : [Электронный ресурс] . — Режим доступа : http://belarusgid.by/lidskij-zamok. — Дата доступа : 2016.

4.  Лидский замок в Беларуси // Shagau.ru : [Электронный ресурс] . — Режим доступа : http://shagau.ru/2014/09/11/lidskij-zamok/. — Дата доступа : 2016.

5.  Лидский замок. Беларусь : фото история замка Гедемина в Лиде / Саша Митрахович // Posmotrim.by : [Электронный ресурс] . — Режим доступа : http://posmotrim.by/article/lidskiy-zamok-gedemina.html. — Дата доступа : 13.04.2015.

6.  Лидский замок : Лидский замок – уникальный памятник оборонительного зодчества // Belarus.by : [Электронный ресурс] . — Режим доступа : http://www.belarus.by/ru/travel/belarus-life/lida-castle

7.  История Лидского замка // Лидский историко-художественный музей : [Электронный ресурс] . — Режим доступа : http://lixmuseum.by/ru/zamok/istoriya-lidskogo-zamka/

 http://lixmuseum.by/ru/zamok/kulturno-poznavatelnyj-proekt-lidskij-zamok-proshloe-i-nastoyashhee/

http://lixmuseum.by/ru/zamok/istoricheskij-voyazh-po-lidskomu-zamku/